Đêm ngắn

english Short night
Tên bài hát của Ogi Junction. Thông tin chi tiết của cơ sở là không rõ. Có vẻ như nó được tạo ra vào thời điểm Eguchi thế hệ thứ 4. Đó là một bài hát theo đuổi giết chết một người chết trẻ. Bởi vì nó là một mảnh nhỏ, nó cũng được sử dụng cho mục đích giới thiệu.