Phần mềm phạm vi công cộng(PDS)

english Public domain software

Tổng quan

Phần mềm phạm vi công cộng là phần mềm đã được đặt trong phạm vi công cộng: nói cách khác, hoàn toàn không có quyền sở hữu như bản quyền, nhãn hiệu hoặc bằng sáng chế. Phần mềm trong phạm vi công cộng có thể được sửa đổi, phân phối hoặc bán ngay cả khi không có sự quy kết của bất kỳ ai; điều này không giống như trường hợp phổ biến của phần mềm thuộc bản quyền độc quyền, nơi giấy phép phần mềm cấp quyền sử dụng hạn chế.
Theo Công ước Berne mà hầu hết các quốc gia đã ký kết, một tác giả sẽ tự động có được bản quyền độc quyền cho bất cứ điều gì họ đã viết và luật pháp địa phương có thể cấp quyền bản quyền, bằng sáng chế hoặc quyền thương hiệu theo mặc định. Công ước Berne cũng bao gồm các chương trình. Do đó, một chương trình tự động tuân theo bản quyền và nếu nó được đặt trong phạm vi công cộng, tác giả phải từ chối một cách rõ ràng bản quyền và các quyền khác trên đó theo một cách nào đó, ví dụ như bằng tuyên bố từ bỏ. Trong một số khu vực tài phán, một số quyền (đặc biệt là quyền đạo đức) không thể bị từ chối: ví dụ: "Urheberrarou" dựa trên luật dân sự của Đức khác với khái niệm "bản quyền" của truyền thống luật Anglo-Saxon.
Phần mềm có bản quyền và quyền sở hữu bị bỏ rơi. được viết tắt là PDS. Nó được mở rộng rãi cho công chúng thông qua mạng và bất kỳ ai cũng có thể tự do sử dụng nó, và nó được phép sửa sang lại và phân phối lại. Gần đây, định nghĩa về phần mềm chia sẻ , phần mềm miễn phí trở nên rõ ràng và trở thành một từ chết.