Bộ trưởng

english Line ministry
Trung Quốc, cơ quan quản lý cấp tỉnh ban đầu. Viết tắt cho Bộ Thượng Hải. Nguồn gốc của bộ phận hành chính tỉnh của Trung Quốc hiện đại <bộ>. Trong thời đại ban đầu, có một Bộ Hành chính Trung cấp là cơ quan chính phủ trung ương, và trong tỉnh có một Bộ Hành chính Trung Quốc cấp tỉnh làm văn phòng chi nhánh. Tại thời điểm đi chơi, có những trường hợp Bộ Chính phủ tạm thời được thành lập như trong trường hợp <Công ước Biển Nhật Bản.