Kléber Haedens

english Kléber Haedens


1913-
Phê bình, tiểu thuyết gia, nhà viết kịch.
Chúng tôi tấn công "một lịch sử văn học Pháp" (1949), kể về truyền thống văn học Pháplãng mạn Nouveau, và phát hành phiên bản sửa đổi ('64 nghịch lý) của phê bình "nghịch lý về tiểu thuyết" bảo vệ văn học truyền thống. Các tác phẩm khác bao gồm tiểu thuyết "Con rắn cái trẻ" ('40).