định lý đa thức

english multinomial theorem

Tổng quan

Trong toán học, định lý đa cực mô tả cách mở rộng lũy thừa của một tổng số theo quyền hạn của các số hạng trong tổng đó. Đó là sự khái quát của định lý nhị thức thành đa thức.
Biểu thức Biểu thức (Biểu thức 1) về sức mạnh của biểu thức của ba thuật ngữ trở lên. Ở đây, bên phải là một số nguyên k 1 , k 2 , ..., k (k) thỏa mãn điều kiện 0 k 1 , k 2 , ..., k (/ m) n, k 1 + k 2 + / m) cặp. Định lý nhị thức khi m = 2.