ba

english thioether

Tổng quan

Một thiôête là một nhóm chức năng trong hóa học organosulfur với khả năng kết nối C-S-C như hiển thị bên phải. Giống như nhiều hợp chất chứa lưu huỳnh khác, thioethers dễ bay hơi có mùi hôi. Một bộ ba tương tự như ether ngoại trừ việc nó chứa một nguyên tử lưu huỳnh thay cho oxy. Việc phân nhóm oxy và lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn cho thấy tính chất hóa học của ete và thioethers có phần giống nhau, mặc dù mức độ này là đúng trong thực tế thay đổi tùy theo ứng dụng.
Chính thức gọi là sunfua. Đề cập đến hợp chất R - S - R 'chứa nguyên tử lưu huỳnh thay vì nguyên tử oxy của ether. Methylethylsulfide (methylethylthioether) CH 3 SC 2 H 5 là một ví dụ như vậy. Có một mùi đặc biệt của các hợp chất lưu huỳnh. Nó oxy hóa thành sulfoxide R - SO - R 'hoặc sulfone R - SO 2 --R'.