William Lloyd Warner

english William Lloyd Warner


1898-1970
Nhà xã hội học người Mỹ, nhà nhân chủng học xã hội.
Cựu giáo sư tại Đại học Chicago.
quan tâm đến nhân chủng học chức năng tại một bài giảng của Marinovsky tại Berkeley năm 1926 và nghiên cứu cộng đồng bản địa Úc. Nghiên cứu này được kết hợp trong "Nền văn minh đen" ('37), và sau đó, với tư cách là giáo sư tại Đại học Chicago, đã áp dụng phương pháp nhân học này vào nghiên cứu các cộng đồng đô thị Mỹ đương đại. Điểm đặc biệt là nó trình bày phương pháp phân tích cấu trúc đổi mới của cộng đồng và thiết lập quan điểm của xã hội học công nghiệp trong đó nhìn thấy quan hệ lao động và đình công bằng chức năng kiểm soát chung của vốn. Các tác phẩm chính của ông bao gồm "Tầng lớp xã hội Mỹ" ('49).