Selbsteintrittsrecht

english Selbsteintrittsrecht
Quyền trở thành đối tác của chính giao dịch bởi người bán buôn ký gửi hoặc người xử lý vận chuyển như một phương thức xử lý nghĩa vụ ký gửi (Mã thương mại 555, 565). Khi ủy thác thực hiện quyền này được thực hiện, điều đó không quan trọng đối với khách hàng mà đối tác như bán hàng, vì vậy, chính người được ủy thác có thể là đối tác của giao dịch trừ khi nó trở nên bất lợi cho người gửi hàng.
→ Các mục liên quan Nghĩa vụ tránh cạnh tranh