phản xạ

english reflectance

tóm lược

  • phần năng lượng bức xạ được phản xạ từ một bề mặt

Tổng quan

Sự phản xạ của bề mặt vật liệu là hiệu quả của nó trong việc phản xạ năng lượng bức xạ. Nó là một phần của năng lượng điện từ sự cố được phản ánh tại một giao diện. Phổ phản xạ hoặc đường cong phản xạ phổ là biểu đồ của hệ số phản xạ như là một hàm của bước sóng.
Một giá trị bằng số biểu thị tỷ lệ giữa năng lượng của ánh sáng phản xạ và năng lượng của ánh sáng tới theo phần trăm khi ánh sáng vuông góc với sự cố trên bề mặt của vật thể so với trong chân không. Cả năng lực phản xạ. Ngay cả cùng một chất thay đổi tùy thuộc vào bước sóng của ánh sáng tới. Một kim loại có độ dẫn điện lớn thường có độ phản xạ cao. Đối với các chất trong suốt có độ hấp thụ ít, độ phản xạ xấp xỉ (n - 1) 2 / (n + 1) 2 × 100 (%) trong đó n là chỉ số khúc xạ khi xảy ra bình thường trên bề mặt. → định luật phản xạ / phản xạ / sóng phản xạ