chính thức

english official

tóm lược

  • người quản lý các quy tắc của trò chơi hoặc môn thể thao
    • golfer yêu cầu một quan chức có thể đưa ra phán quyết
  • một công nhân nắm giữ hoặc được đầu tư với một văn phòng
Theo nghĩa rộng, nó đề cập đến tất cả các quan chức công cộng của các cơ quan công quyền địa phương (Điều 93 của Hiến pháp). Theo nghĩa hẹp, nó là một quan chức chính quyền địa phương thuộc về nghề nói chung và đề cập đến một cơ quan phụ của người đứng đầu và có thể được chia thành các quan chức hành chính và các quan chức kỹ thuật, và người đứng đầu chính quyền địa phương được bổ nhiệm và bãi nhiệm (địa phương luật tự trị 172, 173).