Mạch tính toán

english Calculation circuit
Mạch điện tử dùng trong tính toán máy tính. Là một thành phần của mạch , mọi phép tính có thể được thực hiện miễn là có bốn loại yếu tố hoạt động logic như mạch OR , mạch AND, mạch KHÔNG và mạch lật ( mạch logic ). thường có chức năng cộng, trừ và nhân hai số. Có các sơ đồ sử dụng bảng Chín mươi chín để nhân, nhưng thông thường nó được thực hiện bằng cách lặp lại phép cộng và phép trừ. Do đó, là một mạch, đủ để có một mạch cộng, một mạch điều khiển thích hợp, các thanh ghi khác nhau giữ các giá trị số tạm thời, v.v ... Giá trị số đi vào mạch dưới dạng xung nhị phân, thủ tục để giải quyết vấn đề, việc gửi giá trị số sẽ được sử dụng, vv được thực hiện theo hướng dẫn đến từ thiết bị điều khiển theo chương trình .