tác giả

english authoring

Tổng quan

Một hệ thống tác giả là một chương trình có các yếu tố được lập trình sẵn để phát triển các tiêu đề phần mềm đa phương tiện tương tác. Các hệ thống tác giả có thể được định nghĩa là phần mềm cho phép người dùng của nó tạo các ứng dụng đa phương tiện để thao tác với các đối tượng đa phương tiện.
Trong sự phát triển của phần mềm giáo dục, một hệ thống tác giả là một chương trình cho phép người không lập trình, thường là người thiết kế hướng dẫn hoặc kỹ thuật viên, dễ dàng tạo ra phần mềm với các tính năng lập trình. Các tính năng lập trình được tích hợp nhưng ẩn sau các nút và các công cụ khác, vì vậy tác giả không cần biết cách lập trình. Nói chung các hệ thống tác giả cung cấp rất nhiều đồ họa, tương tác và các công cụ khác cần phần mềm giáo dục. Ba thành phần chính của một hệ thống tác giả là: tổ chức nội dung, kiểm soát phân phối nội dung và loại đánh giá. Tổ chức nội dung cho phép người dùng cấu trúc và sắp xếp nội dung hướng dẫn và phương tiện truyền thông. Kiểm soát phân phối nội dung đề cập đến khả năng người dùng thiết lập tốc độ phân phối nội dung và cách người học tham gia với nội dung. Đánh giá đề cập đến khả năng kiểm tra kết quả học tập trong hệ thống, thường ở dạng thử nghiệm, thảo luận, bài tập và các hoạt động khác có thể được đánh giá.
Một hệ thống tác giả thường bao gồm một ngôn ngữ tác giả , một ngôn ngữ lập trình được xây dựng (hoặc mở rộng) với chức năng đại diện cho hệ thống dạy kèm. Các chức năng được cung cấp bởi ngôn ngữ tác giả có thể là chức năng lập trình để sử dụng bởi các lập trình viên hoặc chức năng đại diện miền để sử dụng bởi các chuyên gia chủ đề. Có sự chồng chéo giữa các ngôn ngữ tác giả với chức năng đại diện miền và ngôn ngữ dành riêng cho tên miền.
Để phát triển một phần mềm ứng dụng bằng cách kết hợp các ký tự, hình ảnh, giọng nói và các tài liệu khác trên máy tính. Phần mềm được sử dụng cho mục đích đó được gọi là phần mềm tác giả. Có những thứ để tạo ra phần mềm đa phương tiện và để làm phần mềm giáo dục. Gần đây, nó đã được sử dụng trong các lĩnh vực kinh doanh như để trình bày.