tỷ lệ phần trăm(tỷ lệ phần trăm)

english percentage

tóm lược

  • tài sản thuộc hoặc do hoặc đóng góp bởi một cá nhân hoặc nhóm
    • anh ấy muốn chia sẻ tiền mặt
  • một tỷ lệ liên quan đến toàn bộ (thường là số tiền trên một trăm)

Tổng quan

Trong toán học, tỷ lệ phần trăm là một số hoặc tỷ lệ được biểu thị bằng một phần nhỏ của 100. Nó thường được ký hiệu bằng dấu phần trăm, "%" hoặc các chữ viết tắt "pct.", "Ptt"; đôi khi chữ viết tắt "pc" cũng được sử dụng. Một tỷ lệ phần trăm là một số không thứ nguyên (số thuần túy).
Giá trị được biểu thị bằng bội số của 1/100. Gọi đây bằng cách thêm phần trăm (ký hiệu%) vào giá trị này. Nói cách khác, A% là A / 100 của toàn bộ. → nghìn phân số