sự thật

english truth

tóm lược

  • Hoa Kỳ bãi bỏ và nữ quyền đã được giải phóng khỏi chế độ nô lệ và trở thành một người ủng hộ hàng đầu của việc bãi bỏ chế độ nô lệ và cho quyền của phụ nữ (1797-1883)
Ai Yaya (Yeami)