cố vấn

english adviser

tóm lược

  • một chuyên gia cho lời khuyên
    • một cố vấn đã giúp sinh viên chọn các khóa học của họ
    • Hoa Kỳ cử cố vấn quân sự đến Guatemala
(1) Một trong những trợ lý của bị cáo theo Bộ luật Tố tụng Hình sự. Người đại diện hợp pháp của bị cáo, người phụ trách , người phối ngẫu, người thân trực tiếp, anh chị em của họ sẽ được thông báo cho tòa án và trở thành trợ lý, người có thể đóng vai trò là bị đơn trong hành động (Đạo luật tố tụng hình sự Điều 42). (2) Theo Bộ luật tố tụng dân sự, đề cập đến một người xuất hiện vào ngày đi cùng với bên / đại lý tố tụng và hỗ trợ trong tuyên bố (Bộ luật tố tụng dân sự 60, 155). Cần có sự cho phép của tòa án. Một tuyên bố của một trợ lý được coi là đã được hiệu trưởng đưa ra trừ khi hiệu trưởng hoặc đại lý kiện tụng ngay lập tức hủy bỏ hoặc sửa chữa nó. Sau khi viết <supersman>.