cú pháp(cú pháp, logische Cú pháp)

english syntax

tóm lược

  • cách sắp xếp ngữ pháp của từ trong câu
  • nghiên cứu các quy tắc để hình thành câu chấp nhận
  • một sự sắp xếp có trật tự có hệ thống

Tổng quan

Cú pháp , trong ngôn ngữ học, là một bộ quy tắc chi phối cách các từ kết hợp với nhau để tạo thành ý nghĩa ngữ pháp.
Cú pháp cũng có thể đề cập đến như sau:
Cú pháp logic là tốt. Một quy tắc thời gian khi các từ được gắn để tạo thành một câu , và một thuật ngữ ngôn ngữ học đề cập đến nghiên cứu đó. Nó tạo thành một bộ phận ngữ pháp cùng với hình thái . Trong trường hợp nghiên cứu, dịch nó là lý thuyết cú pháp, lý thuyết cú pháp, lý thuyết thuyết phục và như vậy. Chúng tôi nghiên cứu các mẫu câu khác nhau và chức năng của chúng bằng cách chú ý đến cách các từ xây dựng câu, trật tự từ, quan hệ giữa các từ, v.v. Kể từ khi Chomsky ủng hộ lý thuyết ngữ pháp khái quát, nghiên cứu của Syntax đã đi qua.
→ Các mục liên quan Ngữ nghĩa