Điều tay

english Hand thing
Tập , Koto (có) Loại bài hát. Đó là một bài hát với các nhạc cụ xen kẽ khiến bạn nghe các kỹ thuật biểu diễn được gọi là tay, chú trọng vào hiệu suất của các nhạc cụ trong tay hơn là các bài hát.