Tony Fruscella

english Tony Fruscella


1927.2.4-1969.8,14
Người chơi kèn Mỹ.
Sinh ra ở Orange Burke, New Jersey.
Tôi lớn lên trong một trại trẻ mồ côi cho đến khi 14 tuổi và học kèn từ năm 15 tuổi. Gia nhập ban nhạc quân đội khi anh 18 tuổi, và sau năm 1948 Charlie Vannett, '50 Leicester Young, '54 dàn nhạc của Jerry Mulligan, combo, '55 'Nhà thơ Trumpet' (Atlnatic) Record. Sau đó, cô rút khỏi đường dây cho ma túy. Các tác phẩm khác bao gồm "Tony Flashera-Phil Woods Quintet" (Stateside) và "Cool Sound" (Verve).