Phần mềm NTT [Kho]

english NTT Software [Stock]
Công ty phần mềm NTT. Được thành lập vào năm 1985 với sự đầu tư đầy đủ của Nippon Telegraph and Electrical Corporation . Ông tham gia thiết kế, phát triển, bán, vận hành và bảo trì hệ thống mạng thông tin và truyền thông, bao gồm cả phần mềm. Sự phụ thuộc vào NTT là hơn 90%. Trụ sở chính Yokohama. Vốn của năm 2011 là 500 triệu yên, doanh thu trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2011 là 36,8 tỷ yên.