Một công việc

english One job

Một loạt các quyền đối với đất đai ( Việc làm (Shiki)) để kiểm soát tập trung. Trong thời trung cổ, một loạt các quyền, như bảo lãnh phát hành, chế tạo, làm chủ và lãnh chúa, đã tồn tại trên một vùng đất canh tác duy nhất. Phong trào tạo ra một mối quan hệ cống nạp hàng năm thống nhất giữa lãnh chúa và nhà văn trở nên rõ ràng. Ngoài các phong trào này, Oda Nobunaga đã chỉ định một nhóm các tướng phụ, như Shigeru Araki và Hideyoshi Hashiba, cho <một công việc>. Người ta cho rằng đã được trao quyền chỉ huy quân sự, chẳng hạn như chỉ huy quân sự của một người (người có kiến thức), quyền thu thập chồng từ một nông dân và quyền huy động thợ thủ công. Cả hai đều cho thấy xu hướng tổ chức mối quan hệ đa tầngphức tạp thời trung cổ để tạo ra một mối quan hệ kiểm soát thống nhất, và cuối cùng là sự thống nhất đất đai và thống trị quốc gia của Hideyoshi trên toàn quốc Đồng thời, từ này biến mất khỏi các nguồn lịch sử.
Akisaku Takagi

Athanosis (Ainote)