yếu tố

english factorial

tóm lược

  • tích của tất cả các số nguyên lên đến và bao gồm một số nguyên cho trước
    • 1, 2, 6, 24 và 120 là giai thừa

Tổng quan

Trong toán học, giai thừa của một số nguyên n không âm, ký hiệu là n !, Là tích của tất cả các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng n . Ví dụ,
Tích của tất cả các số tự nhiên nhỏ hơn n được gọi là giai thừa của n và n! Viết. Đó là, n! = 1 × 2 × 3 × ... × (n - 1) × n. 0! = 1. → Công thức của Sterling
→ Mục liên quan e | Hoán vị