chính xác

english accuracy

tóm lược

  • chất lượng gần với giá trị thực
    • ông bắt đầu nghi ngờ về tính chính xác của la bàn
    • luật sư đặt câu hỏi về sự thật của tài khoản của tôi
  • số lượng các số liệu quan trọng được đưa ra trong một số
    • đồng hồ nguyên tử cho phép các nhà khoa học đo thời gian với độ chính xác cao hơn nhiều

Tổng quan

Độ chính xác là một mô tả về các lỗi ngẫu nhiên , thước đo độ biến thiên thống kê.
Độ chính xác có hai định nghĩa:
Độ chính xác và chính xác. Cái trước là tỷ lệ của sai số (chênh lệch giữa giá trị đo và giá trị thực) với giá trị thực và giá trị sau là độ lớn của biến thiên của giá trị đo được khi cùng một lượng được đo nhiều lần. Nhiều người được sử dụng cho trước đây.
→ Vật phẩm liên quan Dụng cụ