Nhiệm vụ

english Duty

tóm lược

 • công việc mà bạn có nghĩa vụ phải thực hiện vì lý do đạo đức hoặc pháp lý
  • nhiệm vụ của công việc
 • lực lượng xã hội ràng buộc bạn với các khóa hành động mà lực lượng đó yêu cầu
  • chúng ta phải thấm nhuần ý thức về bổn phận
  • mỗi quyền ngụ ý một trách nhiệm; mọi cơ hội, một nghĩa vụ; mọi sở hữu, một nghĩa vụ - John D.Rockefeller Jr
 • thuế chính phủ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
  • họ đã ký một hiệp ước để giảm thuế đối với thương mại giữa các quốc gia của họ
Nhiệm vụ (thay đổi)