Cụm từ

english Phrase

tóm lược

  • các động tác nhảy được liên kết trong một chuỗi vũ đạo
  • một biểu thức bao gồm một hoặc nhiều từ tạo thành một thành phần ngữ pháp của câu
  • một đoạn nhạc ngắn
  • một biểu thức mà nghĩa của nó không thể được suy ra từ nghĩa của các từ tạo nên nó
Biển Bình minh (Đại Genkai)