Hình ảnh nhân vật

english Character picture
Vẽ một bức tranh biếm họa với các nhân vật. Có những thứ được vẽ chỉ bằng một loạt các chữ cái như <Henji to To> (trong <> to West), <Hermamsho entry> và những thứ khác thêm hình ảnh vào các chữ cái, và các trọng tài cũng có thể được coi là một loại hình ảnh nhân vật. "Từ vựng về con số kỳ lạ" của Shido Keiji (1803 năm) chứa rất nhiều từ liên tục của hình ảnh nhân vật.