Shimanto sáu ngàn ngày(Chuyến thăm ngàn ngày, Mười ngày thăm)

english Shimanto six thousand days
Chuyến thăm mười ngày (ông Tokoro) cũng vậy. Một ngày thần tiên của Bồ tát Kannon vào ngày 10 tháng 7. Người ta nói rằng nếu bạn đến thăm ngày này, bạn có công đức tương tự như đã viếng thăm Shimanto và Mt. Nó nổi tiếng với Asakusa Kannon ở Tokyo, người ta nói rằng đó là chuyến thăm hàng ngàn ngày, thành phố Hokki đứng trong các khu vực, và ở Kannondo, nó bị kẹp giữa những xiên tre (Takegashi) Nó bảo vệ chống sét (phòng thủ) . Nagaya Kannon của Kamakura, Kasamori Kannon của tỉnh Chiba, v.v. cũng sẽ tổ chức 4 triệu sự kiện mỗi ngày.
Thành phần liên quan Thành phố Shirozuki (axit cộng)