sinh viên

english student

tóm lược

  • một người có học (đặc biệt là nhân văn), một người mà học lâu đã đạt được thành thạo trong một hoặc nhiều ngành học
  • một người học đang theo học tại một tổ chức giáo dục

Tổng quan

Học sinh là người học, hoặc người đi học hoặc tham gia lớp học.
Học sinh cũng có thể tham khảo: