lời tựa

english foreword

tóm lược

  • một bài luận giới thiệu ngắn trước văn bản của một cuốn sách
Giới thiệu (Jyobori)