Đền Nashiki

english Nashiki Shrine
Định cư tại thị trấn nhuộm Kamigyo Ward ở thành phố Kyoto. Các cựu quan chức chính phủ độc quyền. Đó là một lễ hội giữa Sanjichi Mamiyama và con trai Sumetomi, người đã chết một cách hợp pháp trong thời đại Bakumatsu-Meiji. Sáng tạo vào năm 1885. Lễ hội là ngày 18 tháng 4, ngày 10 tháng 10.