cốt lõi

english core

tóm lược

  • một tổ chức được thành lập bởi James Leonard Farmer vào năm 1942 để hoạt động vì sự bình đẳng chủng tộc
Khi thực hiện đúc với một phần rỗng, đặt nó vào khuôn và tạo thành một phần rỗng. Do được bao quanh bởi kim loại nóng chảy, các khuyết tật đúc như đốt cát và tạo khí có thể xảy ra, do đó, cẩn thận sử dụng vật liệu, phương pháp sấy vv từ loại chính. Lõi được hỗ trợ bởi một phần của khuôn hoặc một công cụ hỗ trợ có tên Keren.
→ Vật phẩm liên quan Đúc ly tâm | Máy ép