Cây sâu bướm

english Caterpillar tree
(1) Tạp chí Tanka. 1903 - 1908 tổng số 32. Đây là một tạp chí tổ chức của Negishi Takkyokai , lần đầu tiên được xuất bản bởi Masaoka Fumio Naka Itonhững người khác. đã chiến đấu chống lại tanka lãng mạn, bảo vệ giai điệu thực sự và Manyoshi, và trở thành nền tảng của " Araragi ". Takeshi Chisen và Takashi Nagatsuka làm việc, Shigeru SaitoAkahiko Shimaki lớn lên. (2) Tạp chí Haiku. Ishida Hojo và những người khác tham gia tạp chí tạp chí "Hototogisu" series "Demi Archer (Hamayumi)" (xuất bản năm 1922), chủ trì bởi Suwara Akako năm 1928, Yosuke Yamaguchi cũng tham gia tạm thời. Nó trở thành một kích hoạt cho phong trào haiku mới nổi Showa, ảnh hưởng đến bàn thờ và đạt đến hiện tại.
→ Mục liên quan Kato Kato