Thành lập

english Inception founded
Một trong những hình thức nền tảng của tập đoàn. Tại thời điểm thành lập, các nhà kết hợp sẽ đảm nhận tổng số cổ phần phát hành tại thời điểm thành lập. Đối với cơ sở tuyển dụng . Trước đây, cần phải điều tra tiến trình thành lập của các thanh tra viên do tòa án chỉ định, nhưng với nền tảng tuyển dụng, do sửa đổi Bộ luật Thương mại năm 1990, việc điều tra các thanh tra viên trở nên không cần thiết trừ khi được thành lập chuyển đổi .
Chủ đề liên quan Công ty TNHH | Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn.