Ngân hàng nông nghiệp

english Agricultural bank
Một ngân hàng đặc biệt nhằm mục đích cho vay lãi suất thấp dài hạn để cải thiện sự phát triển của ngành nông nghiệp. Thành lập một dòng tại 46 quận trên toàn quốc từ năm 1898 đến 1900 (Hokkaido là Ngân hàng Hokkaido Takushoku ). Một nửa số vốn đầu tư của tỉnh. Thành lập Ngân hàng Công nghiệp Nhật Bản (nay là Ngân hàng Dai-Ichi Kogyo) làm tổ chức trung tâm. Phát hành trái phiếu nguồn tài trợ tiến triển, ủy thác khoản vay ủy quyền của Ngân hàng, tất cả được sáp nhập với Ngân hàng vào năm 1921 - 1944.