kategori Muhasebe denetimi

işletme sermayesi

Sıradan satın alma, üretim ve satış faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde sürdürebilmek için gerekli fonlar. Çalışma sermayesi de. Muhasebe açısından, bilançoda Dönen varlıkların cari yükümlülükler tenz...

muhasebe denetimi

Şirketin yönetim faaliyetleri ile ilgili olarak oluşturulan muhasebe kayıtlarında yer almayan bağımsız bir üçüncü taraf, şirketi katı ve adil bir bakış açısıyla analiz edecek ve uygun olup olmadığı k...

Muhasebe makinesi

Anahtarları ve kitapları ve sekmeleri manipüle ederek hesaplayan muhasebe bürosu için makine. (Borç) - (Kredi) = (Bakiye), (Satış) - (Mevduat) = (Bakiye) gibi dikey ve yatay sütunlara istatistik yazdı...

denetim standartları

Muhasebe meslek mensuplarının ( yeminli mali müşavirler vb.) Mali tabloların denetlenmesinde uyulması gereken standartlar. 1956 yılında belirlendi. Genel standartların denetimi, uygulama standartların...

denetçi

Görevleri şirketin iş ve muhasebe denetimleri olan kalıcı kurum (Şirket Kanunu 381 veya daha az). Şirket'in tümünde Ticaret Kanunu'na gerek duyulmasına rağmen, 2005 yılında komitede bulunan Şi...

Yönetim Muhasebesi

Şirket içinde iş yöneticileri için etkili muhasebe bilgileri sağlamak için sayma teknikleri. Finansal muhasebeye . Yönetim planlaması, departmanlar arası uyum, kontrol faaliyetleri için kullanılan kur...

Mekanize muhasebe

Makine aracılığıyla gerçekleştirilen muhasebe yönetim işlerinin ve sistemlerinin genel adı. Muhasebecilik muhasebesi makinesinin kullanımı, punch kart sisteminin tanıtımı, bilgisayar ile çekirdek olar...

iş muhasebesi ilkeleri

Genel kabul görmüş muhasebe ilke ve prosedürleri kodlanmıştır (1949'da belirtilmiştir). Genel ilke, kar ve zarar ilkesi, bilanço ilkesi prensiplerden oluşmaktadır. Kurumsal muhasebe uygulamaları v...

Kurumsal bütçe

Kurumsal kar hesaplamalarına dayanarak iş boyunca davranışsal hedefleri ifade eden detaylı bir muhasebe sayısal değeridir. Kâr ve zarar bütçesi, mali bütçe, değişken bütçe vb. Konulardan oluşan kapsam...

hesap ekstresi

Her iki mali tablo. Borsada mülkün durumunu ve satış durumunu açıklayan belgeler. Şirket denetçileri tarafından denetlenen, pay sahiplerinin olağan genel kurul toplantısına tevdi edilen, bildirilen ve...

maliyeci

Danışmanlık Yasası (1927) uyarınca muhasebe denetimleri, soruşturmalar, değerlendirmeler, sertifikalar vb. 1948 yılında yetkili bir muhasebeci olarak revize edildi ve yasa kaldırıldı.

maliyet Muhasebesi

Ürün birimi başına üretim maliyetini kaydetmek için muhasebe prosedürü. Firmaların üretim faaliyetlerinin maliyet akışı olarak sistematik ve sürekli takibi. Maliyet muhasebesi, bilanço ve kar ve zarar...

maliyet muhasebesi standartları

İşletmelerin maliyet muhasebesi uygulamaları arasında, Hazine İş Muhasebesi Konseyi tarafından kodlananlar, genel olarak adil ve makul olarak kabul edilir (1962'de belirlenir). Gerçek maliyet muha...

amortisman

Sermayeyi geri kazanmak için muhasebe prosedürü, sabit kıymetler üzerinde, faydalı ömrü boyunca hesaplamalı olarak düşmüştür. Sabit kıymetlerin iktisap maliyeti, doğrusal yöntem, azalan bakiye yöntemi...

yeminli mali müşavir

Mali tabloları denetleyen ve belgeleyen kişi. Yeminli Mali Müşavirler Yasası (1948) uyarınca geleneksel bir danışman adına kurulmuştur. Sertifikalı serbest muhasebeci sınavını geçmeli ve kayıt almalıs...

Kontrol

Menkul kıymetler , bildirimde bulunan ihtarcının bankaya belirli bir miktar ödeme yapması şeklinde düzenlenmiştir. Bir teklif olarak, bir banka ile bir çek hesabı imzalamak ve çek ile mevduat düzenley...

Emlak vergisi

Sabit varlıklar, yani, bu sabit varlıkların sahibinin belediyeleri (sermayenin içindeki şehirler), arazi, konut ve amortismana tabi varlıklar (arazi ve hane halkı amortisman varlıkları için otomobille...

finansal Muhasebe

Şirket dışındaki paydaşlara finansal raporlama amacıyla yapılan muhasebe kayıtları ve hesaplamalar için genel bir terim. Yönetim muhasebesi açısından, bazen dış raporlama muhasebe olarak adlandırılır....

finansal tablolar

Genel olarak, ancak finansal tablolar , finansal tablolarda gelir tablosu (1974 revizyon), bilanço, çizelgeler tablosunu destekleyen mali tabloları, geçmiş yıl karı tahsisinin özetini özetleyerek elde...

varlık

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar üzerinde muhasebe kavramı. Bir şirketin sahip olduğu mal ve haklara ve kısa vadede ve uzun vadede iş amaçlarına ekonomik olarak katkıda bulunan belirli bir paras...