kategori maliye

varlık

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar üzerinde muhasebe kavramı. Bir şirketin sahip olduğu mal ve haklara ve kısa vadede ve uzun vadede iş amaçlarına ekonomik olarak katkıda bulunan belirli bir paras...

Mizan

Hesap döneminin sonunda çift girişli defter tutma altında oluşturulan hesap formatlarının özet tablosu. Hesap defteri son tarih, her hesap bakiyesinin giriş / posta ile yaratılmıştır. Dönem içindeki d...

Ödenecek notlar

Muhasebenin işlenmesinde bir borç hesabı olarak muhasebeleştirilecek bir fatura. Yani, faturaların kendisi, tasfiye ya da kabul kabulü yoluyla faturadaki asıl borçlu haline geliyor. Alacaklara karşı.

fazlalık

(1) Mali açıdan bakıldığında, kalan mali yılın kalan bakiyesi (yıllık vergi fazlası, mali kanunun 41 inci maddesi), bir mali yılda depolanan gelir tutarından yapılan harcama harcaması veya harcama ve...

dergi

Birincil giriş defteri, işlemlerin gerçekleşmesi sırasına göre işlemlerin çift kayıt defter tutma ile kaydedilmesidir. Kayıt defterdeki her hesap hesabına kaydedilir ( genel defter ). Ayrıca işlem ayr...

Petrol gazı devri vergisi

Petrol ve gaz vergi gelirlerinin tutarının Bir- yarısı Yol Kanunu ile öngörülen şehirler genel ulusal karayolları ve ilin için bu alanların her birinde valilik yolların genişletilmesi ve bölgeye orant...

genel muhasebe

Her hesap kalemi için işlemlerin sistematik olarak kaydedilmesi ve hesaplanması için muhasebe defteri. Bu dergide yayınlayarak yayınlanır. Ticaret hacmindeki bir artışa ve hesap hesaplarındaki bir art...

Vakıf maliyeti

Şirket için gerekli olan her türlü harcama resmen bir şirket olarak oluşturmak üzere. Şirket tarafından karşılanacak masraflar (hisse senedi bedeli, hisse senedi basım ücreti, finansal kurum işlem ücr...

gelir tablosu

Belirli bir muhasebe dönemi boyunca şirketin iş performansını temsil eden hesaplama belgeleri . Gelir, gider ve karı bir fark olarak görüntüleyin. Şirket muhasebesi esas olarak dönem kar ve zarar hesa...

bilanço

Bilanço. Belirlenmiş hesap döneminin sonunda şirketin finansal durumunu temsil eden finansal tablo. Varlıkları borç, borç ve sermaye olarak kredi cinsinden göster. Şirketlerin fiilen bıraktığı fon kay...

Yerel tahsis vergisi

Yerel yönetimlerin mali kaynakları güçlendirmek ve dengelemek amacıyla, hükümet gelir vergisi, kurumlar vergisi, likör vergi gelirlerinin% 32, tüketim vergisinin% 29,5 ve tütün vergisinin% 25 olarak i...

yerel finans

Yerel yönetimlerin finansmanıdır ve bu idareyi yapmak için ekonomik temeldir. Genel olarak sıradan muhasebe (genel hesap) ve işletme muhasebesine ( yerel kamu kuruluşu vb.) Ayrılır . Düzenli muhasebe,...

rezerv

Muhasebe amaçları için, şirket tarafından karların ödenmesi neticesinde belirli bir amaç için birikmiş / birikmiş birikmiş karlar. Genel Kurul kararıyla Şirket Kanunu ve isteğe bağlı yedek akçe olarak...

Düşük değerleme

Dönem sonu stok varlıklarının muhasebe yöntemlerinden biri. Edinme maliyetini ve piyasa değerini (net gerçekleşebilir değer veya ikame piyasa fiyatı) karşılaştırmak ve bilançoda listelenen değerin han...

olağanüstü kazançlar veya kayıplar

Gelir tablosunda ve kurumsal muhasebe ilkelerinde öngörülen kar ve zarar hesaplaması . Özellikle, felaketlerden kaynaklanan kayıplar, arazi gibi sabit kıymetlerin elden çıkarılmasıyla ilgili kazanç /...

iç denetim

Kazaları ve hataları tespit etmek ve adaletsizlikleri önlemek için özellikle iç kontrol sistemi ile bağlantılı bir denetim. Sertifikalı mali müşavirler tarafından dış denetimlerden ayrılır ve denetley...

ödenek

Bir şirketin muhasebe departmanında kullanılan terimler. Gelecek dönemden sonra gerçekleşmesi ve cari dönemden önceki olaylardan kaynaklanması ve kar ve zarar hesaplamasında gider tahakkuk eden ekonom...

Standart maliyet muhasebesi

Ürünün her bir maliyet unsuru için öngörülen standart fiyatı gerçek maliyetle karşılaştıran, farkı analiz eden ve maliyet yönetimi için kullanan bir maliyet muhasebesi yöntemi. Standart maliyetler kam...

yükümlülükler

Muhasebe terimi Mali yük üçüncü tarafa borçludur. Muhasebe, bilançoya yansıtılır ve ileride şirketin ödeme yapması gereken yükümlülüğün büyüklüğünü temsil eder. Cari borçlar (borçlar, ödenecek borçlar...

defter tutma

Örgütsel ve sürekli ekonomik faaliyetleri belirli bir şekilde kaydetmek ve hesaplamak için teknoloji. Devlet kurumları, aynı zamanda evde, sanayi tipine göre ticari defter tutma, endüstriyel defter tu...