pananagutan

english liabilities

buod

  • anumang bagay na may utang sa ibang tao

Pangkalahatang-ideya

Sa pinansiyal na accounting, isang pananagutan ay tinukoy bilang mga sakripisyo sa hinaharap ng mga benepisyong pang-ekonomiya na ang entidad ay obligadong gumawa sa iba pang mga entity bilang resulta ng mga nakaraang transaksyon o iba pang mga nakaraang kaganapan, ang pag-aayos na maaaring magresulta sa paglipat o paggamit ng mga asset, pagkakaloob ng mga serbisyo o iba pang pagbibigay ng mga benepisyong pangkabuhayan sa hinaharap.
Ang pananagutan ay tinukoy ng mga sumusunod na katangian:
Termino sa Accounting. Ang pinansiyal na pasanin utang sa ikatlong partido. Ang kredito ay naka-kredito sa balanse at kumakatawan sa magnitude ng obligasyon na dapat bayaran ng kumpanya sa hinaharap. Kasalukuyang mga pananagutan (mga dapat bayaran, mga account na pwedeng bayaran, panandaliang paghiram, mga naipon na gastos, atbp) na ang takdang petsa ay nasa loob ng isang taon at mga pananagutang naitataas sa isang taon (pangmatagalang utang, korporasyon bono, atbp.) → asset
→ Mga Kaugnay na Item Iba Pang Capital | Kasalukuyang mga ari-arian