Shiga Bank [sha]

english Shiga Bank [sha]
Gitnang bangko ng mga panrehiyong bangko batay sa Shiga prefecture. Ang 133th National Bank (pinalitan ng pangalan sa Baekje at Tatlong Bangko sa ibang pagkakataon) noong 1879, itinatag ng Yahata Bank noong 1881. Alinsunod sa patakaran ng <one one line principle> , itinatag ang Shiga Bank na pinagsama ang dalawang bangko noong 1933. Ito ang magiging tanging prefecture ordinaryong bangko (ngayon ay may pangalawang pampook na bangko). Sa sandaling binuksan namin ang isang sangay sa Kyoto at Osaka, aktibong naipapalaganap namin ang pagpapautang sa lokal na industriya at lokal na mga tao. Isinasagawa rin namin ang mga aktibidad sa pag-iingat sa kapaligiran tulad ng mga lokal na gawain sa welfare at paglilinis ng Lake Biwa, na naglalayong maging matatag at namamahala sa komunidad. Head office ng Otsu City. Kabisera ng 33 bilyong yen noong 2011, ang kabuuang kita na 91.8 bilyong yen sa taon ng pananalapi ay natapos noong Marso 2011. Ang komposisyon ng pagbebenta (%) para sa mga maliliit at katamtamang negosyo na laki 70, para sa pabahay at mga mamimili 28.