kategorya Paghahanda at Pagpaplano ng Buwis

Blue return

Ang sistema ng pagbabayad ng pagbubuwis ng deklarasyon ay pinagtibay sa rekomendasyon ng Shoup . Kung ikaw ay nakikibahagi sa negosyo na bumubuo ng kita sa real estate, kita ng negosyo o kita ng kagub...

Yi-tiao bian-fa

Ang sistema ng buwis na ipinatupad sa simula ng Ming-Shi, China. Gayundin, ito ay isinulat bilang isang panuntunan. Pinasimple nito ang sistema ng pagbubuwis sa pamamagitan ng pagbabago sa iba't i...

stamp duty

Batay sa batas sa pagbubuwis sa tungkulin ng stamp duty (1967), ang pambansang buwis na ipinataw sa lumikha ng dokumento ay binubuwisan. Mga Certificate at mga libro na nagpapatunay ng paglikha, pagli...

Buwis sa negosyo

Ang buwis sa prefectural na ipinapataw sa kita o kita ng buwis bilang isang pamantayan sa pagbubuwis para sa indibidwal o negosyo ng korporasyon. Ito ay bagong itinatag bilang isang pabalik ng buwis s...

Delinkuwenteng buwis

Ang isang hindi sinasadyang buwis na ipinapataw sa hindi nabayarang halaga ng buwis alinsunod sa panahon ng hindi pagbabayad kapag pinapasailalim ng nagbabayad ng buwis ang pambansang buwis. Porsyento...

Buwis sa bahay

Sa pangkalahatan, ang isang buwis na nagpapataw ng kita mula sa pagmamay-ari at paggamit ng mga bahay bilang isang pinagkukunan ng buwis at nagpapataw ng may-ari ng isang presyo ng rental o halaga sa...

Pagbabalik ng buwis

Tungkol sa buwis sa kita o korporasyon, Pamantayan sa pagbubuwis O isang tax return na ginawa para sa layunin ng pagwawakas sa halaga ng buwis. Ang term na ito ay maaaring magamit kahit na ang mga...

hindi kinakailangan na kita

Terminolohiya para sa pagkalkula ng pambansang kita. Kinukuha ng personal na kita ang personal income tax at iba pang mga pampublikong dues. Ang personal na kita ay ang kabuuan ng lahat ng kita na nat...

taripa

Ang buwis na ipinataw sa pag-import ng karga mula sa dayuhang bansa o pag-export ng karga sa dayuhang bansa, ibig sabihin, kolektibong termino ng import na buwis at buwis sa pag-export. Walang huli sa...

Indirect consumption tax

Ang buwis na hindi direktang buwis ng mga mamimili sa labas ng pagkonsumo ng buwis , ngunit inaasahan ang mga mamimili na hindi tuwirang magbayad. Dahil ang direktang buwis sa pag-inom ay hindi madali...

hindi tuwirang buwis

Ang isang nagbabayad ng buwis sa batas sa buwis ay hindi isang malaking nagbabayad ng buwis, ang buwis na ipinapataw sa iba. Upang idirekta ang mga buwis . Iba't ibang mga di- tuwirang paggamit ng...

pangunahing pagbawas

Ang halaga na ibawas nang pantay-pantay mula sa taunang kabuuang halaga ng kita o halaga sa buwis sa pagkalkula ng income tax , buwis ng residente, buwis sa pamana, buwis sa pagbibigay ng regalo atbp....

Buwis ng gasolina

Ayon sa Batas sa Batas sa Buwis (1957), ang pambansang buwis na ipinataw bilang mga nagbabayad ng buwis para sa boluntaryong langis (hydrocarbon oil na may isang tiyak na gravity ng 0.8017 o mas mabab...

Banayad na buwis sa sasakyan

Ang isang munisipal na buwis na ang mga munisipyo (kabilang ang mga espesyal na ward) na matatagpuan sa pangunahing nakapirming site magpataw sa kanilang mga may-ari laban sa minicars. Itinatag noong...

pagbawas ng buwis sa kita

Ang buwis sa kita ay ipinapahayag na pagbabalik ng buwis, ngunit ang kita tulad ng interes, dibidendo, suweldo, suweldo sa pagreretiro, manuscript fee, atbp. Ay binabayaran ng nagbabayad (withholding...

Batas sa pagdadamit ng lugar

Mula sa pananaw ng kalusugan ng publiko, ang batas (1948) ay nag-oorganisa ng mga pasilidad (mga venue ng entertainment) na nagbubukas ng mga pelikula, teatro, musika, sports atbp sa pangkalahatan. An...

pambansang buwis

Ang buwis na ipinapataw ng bansa. Laban sa mga lokal na buwis . Ito ay nahahati sa lokal na buwis (nakabatay sa pagbubuwis sa National Tax Service, National Taxation Bureau, Tax Office) at customs dut...

National Tax Agency

Ito ay ang panlabas na awtoridad ng Ministri ng Pananalapi (dating Ministri ng Pananalapi), at ang pangunahing gawain ay ang singilin ang mga levies sa mga lokal na buwis. Itinatag noong 1949. Bilang...

Pangkalahatang Batas sa Kodigo sa Pangkalahatang Batas

Batas na nagtatakda ng mga pangunahing at karaniwang mga usapin sa pambansang buwis (1962). Ang mga regulasyon sa pagtatatag ng isang sistema ng buwis na binubuo ng maraming mga batas sa solong-hilera...

National Tax Tribunal

Isang ahensya ng National Tax Agency. Itinatag sa ngalan ng National Tax Agency Consultative Unit ng nakaraan sa pamamagitan ng pagbabago ng National Tax Code General Law ng 1970. Ito ay isang organis...