నాకా-san

english Naka-san
ప్రతి సంవత్సరం జూన్ మరియు డిసెంబర్లలో కోర్టు జరిగే గొప్ప సాహిత్య ప్రసంగం (నోరిటో). మిస్టర్ తోషియా మిస్టర్ తోషియాగా నటించినప్పుడు, అతను నన్ను ఇలా పిలిచాడు. " ఇన్క్రెడిబుల్ వేడుక " వాల్యూమ్ 8 విజయాలు. షింటో సిద్ధాంతాల యొక్క కీలకమైనదిగా, షింటో -బౌద్ధ సమ్మేళనం వ్యవస్థ యొక్క మధ్య యుగాల యొక్క "మధ్య మంత్రి 訓 訓 పరిష్కారం (నకాటోమి యొక్క హరే కుంగే)" తో సహా, షింటో పండితులు మరియు కొకుగాకు వ్యక్తి నుండి చాలా ముఖ్యమైనది, ఆధునిక వరకు విస్తారమైన వ్యాఖ్యానం వ్రాయబడింది .