ప్రారంభ

english Opening

డే ప్రతినిధి పని. 1272 (బునై 9) మినోబుయామా కుయోంజి యొక్క పూర్వ స్టోర్హౌస్ యొక్క ఆనవాళ్ళు కాలిపోయాయి, ఎండబెట్టడం (నిట్సుకే) గుర్తుతో విరుద్ధమైన పుస్తకం ఉంది. 1271 లో, <బునై 8 సంవత్సరాల చట్టపరమైన ఇబ్బందులు> మరియు అతని సోదరుడు అణచివేయబడ్డాడు. హొకే సుసుము అభ్యాసకులు ఎందుకు అంత కష్టం అని నాకు ఒక అనుమానం వచ్చింది. సాడో డే అనుమానాన్ని తీసుకోవడం అత్యవసర మరియు ముఖ్యమైన పని. ఈ పుస్తకంఆశ్రయం యొక్క ప్రయోజనం మరియు అర్ధం కోసం వ్రాయబడింది. ప్రపంచ కష్టాల ద్వారా గత పాపాల ప్రతిఫలాలను చెరిపివేసి భవిష్యత్తులో మతపరమైన ఆనందాన్ని పొందే టెంజియుకి యోజియు ఆలోచన ద్వారా దీనిని పరిష్కరిస్తుంది. అతను ఉహ్వా సూత్రంపై తన అవగాహనను మరియు కోక్యో పట్ల తన కొత్త నిబద్ధతను వ్యక్తం చేశాడు.
యుటాకా తకాగి