రాజీనామా

english Resignation

సారాంశం

  • రాజీనామా చేయాలనే మీ ఉద్దేశాన్ని నోటీసు ఇచ్చే అధికారిక పత్రం
    • వచ్చే నెల నాటికి ఆయన తన రాజీనామాను సమర్పించారు
  • వదిలివేసే చర్య (దావా లేదా కార్యాలయం లేదా స్వాధీనం మొదలైనవి)
  • నిరాశ అంగీకారం

అవలోకనం

నిర్మకాయ అనేది త్రికోయ యొక్క మూడవ అంశం మరియు సమయం మరియు ప్రదేశంలో బుద్ధుని యొక్క భౌతిక అభివ్యక్తి. వజ్రయానలో దీనిని నిరంతరాయ అభివ్యక్తి యొక్క పరిమాణం అని కూడా పిలుస్తారు.
బుద్ధుడు కనిపించే శరీరం మనోభావాలను మెరుగుపరుస్తుంది. మూడు శరీరాలలో ఒకటి . చారిత్రాత్మకంగా ఇది మానవ దృష్టిలో చూడగలిగే షాకా , బోధిసత్వు వంటి బుద్ధుడిని సూచిస్తుంది.
Items సంబంధిత అంశాలు డైనిచి డైగో | లా