ప్లే

english Play

మార్చి 3 న మార్చి రోజున బీచ్‌కు వెళ్లి ఆడటానికి ఒక సంఘటన. మార్చి పండుగ కోసం, హినామాట్సూరీ అదనంగా, బయటికి వెళ్లి తినడం అలవాటు విస్తృతంగా కనిపిస్తుంది, మరియు పశ్చిమ క్యూషు తీర ప్రాంతంలో, ఈ రోజు బీచ్‌లో భోజనాన్ని గాలిపటం అని పిలుస్తారు మరియు పెద్ద ఎత్తున, భారీగా నిండిన విందు తయారు చేస్తారు . ర్యూక్యూ దీవులలో కూడా, మహిళలు బీచ్ కి వెళ్లి, బీచ్ కి వెళ్ళడం లేదా మార్చిలో ఆడటం వంటి తినడం మరియు త్రాగటం ఆనందించండి. పాము పామును నివారించడానికి, సముద్రతీర భోజనం ఒక అపార్థం. చైనాలో మార్చి పండుగ యొక్క అసలు పాత్రను అప్పగించే ఆచారం ఇది. పురాతన చైనాలో, మార్చి 3 న వాటర్‌సైడ్‌లో తినడం మరియు త్రాగటం ఒక ఆచారం, మరియు ఇది మిసో సంఘటనగా అనిపించింది. కోర్టు విందు మరియు హీనా మాట్సూరీతో సంబంధం ఉన్న హినా-సాషిరి కూడా వాటర్ సైడ్ సంఘటనల నుండి వేరు. ఎడో కాలంలో, ఎడో మరియు ఒసాకాలో, టైడ్ వేట అయితే, ఇది ఈ రోజు జరిగిన సంఘటన, మరియు ఇది గాలిపటం యొక్క ఒక రూపం. దక్షిణ చైనాలో మార్చి 3 న పుట్టగొడుగుల వేటకు ఒక ఉదాహరణ ఉంది.
ఈగిల్ ఉచ్చారణ
సతోషి కొజిమా

ఇతర భాషలు