జనరల్ కి

english Gen Ki

ఎడో కాలం మధ్యలో చిత్రకారుడు. సాధారణంగా, ఇంటిపేరు (మినామోటో) యొక్క మూలం బిగ్గరగా చదవబడుతుంది. 琦 దాని పేరు. మిస్టర్ కోమై, ఈ పాత్ర కొగానే, దీనిని సాధారణంగా కోనోసుకే అని పిలుస్తారు. క్యోటోలో ప్రజలు. మారుయామా ఓక్యో నుండి పెయింటింగ్ నేర్చుకోండి. అతను టాంగ్ రాజవంశం గీయడంలో చాలా మంచివాడు, మరియు సోకెన్ యమగుచి గీసిన జపనీస్ అందం అని కూడా పిలుస్తారు. అదనంగా, అతను రంగులు వేయడంలో మంచివాడు మరియు నాగసావా రోసెట్సుతో పాటు ఓక్యోమోన్ యొక్క నిటేట్సు అని పిలువబడ్డాడు. ఓక్యో మరణం తరువాత, అతను మారుయామా పాఠశాలను జీవించడానికి ఒమిజుకు సహాయం చేశాడు మరియు ఓకియో పెయింటింగ్ శైలిని విధేయతతో వారసత్వంగా పొందిన సున్నితమైన పెయింటింగ్ శైలిని కలిగి ఉన్నాడు. ప్రతినిధి రచనలలో "ప్లం బ్లోసమ్ పౌల్ట్రీ ఫుసుమా" (డైజోజీ) మరియు "యాంగ్ కిహిమ్ ఫుసుమా" ఉన్నాయి.
మోటోకి కోనో