మంత్రిత్వ శాఖ

english Ministry of ministry
Premodern Japan
Imperial seal of Japan
Part of a series on the politics and
government of Japan during the
Nara and Heian periods

Daijō-kan
(Council of State)
Chancellor / Chief Minister
Daijō-daijin
Minister of the Left Sadaijin
Minister of the Right Udaijin
Minister of the Center Naidaijin
Major Counselor Dainagon
Middle Counselor Chūnagon
Minor Counselor Shōnagon
Eight Ministries
Center Nakatsukasa-shō  
Ceremonial Shikibu-shō
Civil Administration Jibu-shō
Popular Affairs Minbu-shō
War Hyōbu-shō
Justice Gyōbu-shō
Treasury Ōkura-shō
Imperial Household Kunai-shō

  • v
  • t
  • e

అవలోకనం

ప్రజా వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (జపనీస్: 民部省 , హెప్బర్న్: మిన్బు-షా ) వీటిని సూచించవచ్చు:
(1) చట్ట పాలనలో ఉన్న ఎనిమిది ప్రావిన్సులలో (హాట్చీన్) ఒకటి. నేను స్థానిక పరిపాలన / ఆర్థిక బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నాను. మాస్టర్ ( డ్యూటీ ) వసతిగృహం · ప్రిన్సిపల్ టాక్స్ (వసతిగృహ) వసతిగృహంపై అధికార పరిధి. ఏడవ శతాబ్దం చివరి భాగంలో దీనిని మంత్రి అని పిలిచారు మరియు దీనిని తైహో పాలన ద్వారా పౌర వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖగా మార్చారు. సెక్రటరీ సర్ లార్డ్, డైసుకే (ఉప మంత్రి) మరియు ఉప మంత్రి షిన్సుకే షోసుకే (కార్యదర్శి) ముఖ్యమైన పదవులుగా నిర్ణయించారు. (2) మీజీ కాలం ప్రారంభంలో కార్యాలయం. 1869 లో స్థాపించబడింది. కుటుంబ రిజిస్ట్రేషన్, టాక్సేషన్, డిపార్చర్ స్టేషన్ (సివిల్ ఇంజనీరింగ్), సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మొదలైన వాటి యొక్క అధికార పరిధి అదే సంవత్సరం ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలో విలీనం. 1871 లో 1870 రద్దుచేసింది మళ్ళీ వేరు, వ్యవహారాలను పరిశ్రమల ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ చెందినవాడు.
Bill బిల్లుల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రజలను కూడా చూడండి | ప్రజా వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ గుర్తులు