మికి ఇషికావా

english Miki Ishikawa
శిల్పి. ఎడో అసకుసా మియాహో (మియాబోరి) నర్సుల ఇంట్లో జన్మించారు. Netsuke Masami Kikukawa Masamitsu వద్ద కానో Kusanobu వద్ద చిత్రాలు మరియు彫శిల్పాలు తెలుసుకోండి. షిమోమాచికి ఇష్టమైన చిన్న వస్తువులకు అసాధారణ ప్రతిభను చూపించాడు. 1891 లో అతను టోక్యో ఆర్ట్ స్కూల్లో మొదటి ప్రొఫెసర్ అయ్యాడు మరియు పబ్లిక్ ఎగ్జిబిషన్కు న్యాయమూర్తిగా పనిచేశాడు. ప్రతినిధి పని "వుడ్ కార్వింగ్ వైట్ కోట్ గ్వానిన్ విగ్రహం".