ఉదయం

english Morning

దివంగత హీయన్ బౌద్ధ గురువు. తెలియని పుట్టిన తేదీ. శాఖ బౌద్ధ పూర్వీకులను సత్రంతో కలిపి వారసత్వంగా పొందండి. 1134 (నాగషో 3) యొక్క సంచలనం ప్రకారం, సైయిన్ యొక్క చివరి కొకుచో అసో-డోలోని సాయిన్లోని సాధారణ ఉదయం కత్తి 6 బుద్ధుడి పరిమాణాన్ని కొలిచారు మరియు కొత్త బుద్ధుని (చాంగాకి) సృష్టికి సూచనగా ఉపయోగించారు. ). ఆ సమయంలో, <ఫ్రెంచ్ పుస్తకం> అని చెప్పబడే జోమోన్ ఉదయం అనుకరించటానికి ప్రయత్నించే వైఖరిని వివరంగా పరిశీలించారు. అతను ఇప్పటికే ఉన్న పనికి ఉదాహరణ లేదు, కానీ ఒక సాధారణ ఉదయం శైలి ined హించబడింది. 39 (హోడెన్ 5) లో, హోక్గాంగ్-ఇన్ టవర్ యొక్క బౌద్ధ బౌద్ధ భవనం అతనికి హోహ్ బ్రిడ్జ్ స్థానాన్ని ఇచ్చింది.
మసుమి షిమిజు