లెజిస్లేషన్

english Legislation

సారాంశం

  • చట్టాలను రూపొందించడం లేదా అమలు చేయడం
  • శాసనసభచే రూపొందించబడిన చట్టం