దశ షిఫ్ట్ రేఖాచిత్రం

english Phase shift diagram
మార్పును మూర్తీభవించిన విధంగా వింతగా కూడా సూచిస్తారు. బుద్ధుని ప్రపంచాన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకోవటానికి పెయింటింగ్ ఏది , స్వచ్ఛమైన భూమిని అమితాభా స్వచ్ఛమైన భూమి మార్పు చూపించారు , మైకీ అమితాయుర్ధ్యాన సూత్రాన్ని వర్ణించడం వంటి వింత దశ రేఖాచిత్రం ఉంది. వేరియంట్