తరచుగా(రైతు)

english Frequently
యాంకోవీ ఈగిల్ యొక్క చిన్న పరిమాణం. కెన్ యొక్క ఇష్టానికి అనుగుణంగా ఇది నూతన సంవత్సర వంటకాలకు అదృష్ట వస్తువుగా ఉపయోగించబడుతుంది. ఇది ప్రధానంగా ఉడికించిన మిఠాయికి, కానీ సూప్ తీసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు. దీనిని తనకు (తకురుకు) అని కూడా అంటారు, కాని దీనిని గతంలో పురాతన ఎరువుగా పరిగణించారు.