ఒకే

english single

సారాంశం

  • మొదటి బేస్ వద్ద పిండి సురక్షితంగా ఆగే బేస్ హిట్
  • అతి చిన్న మొత్తం సంఖ్య లేదా ఈ సంఖ్యను సూచించే సంఖ్య
    • అతను ఒకదాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, కానీ దానితో వెళ్ళడానికి రెండు మరియు మూడు అవసరం
    • వారు ఒక భోజనం చేశారు
Against ( against against ) కు మద్దతు లేని బట్టలు. సింగిల్ బ్యాండ్లు, సింగిల్ నేత మరియు ఇతరులు ఉన్నాయి, కానీ సాధారణంగా అవి ఒకే పొడవాటి దుస్తులు (కిమోనో) ను సూచిస్తాయి. ముడతలుగల (క్రీమ్), గుడ్లగూబ (ఓమ్ నూడుల్స్), పొంగీ (సుముగి), 絽 (రి), గాజుగుడ్డ (షాకు) మొదలైన వాటితో సృష్టించబడినవి చాలా వేసవి వస్తువులు.